walk

walk
[wo:k] v.,n. -v 1. eci; walk in one's sleep eci /çohem në gjumë. 2. sillem, vërtitem; walk the streets a) sillem rrugëve; b) i bie trotuarit lart e poshtë (prostituta). 3. e bëj në këmbë (rrugën); they walked it in 20 minutes ata e bënë rrugën për 20 minuta; he walked it gj.fol. ishte një lojë fëmijësh për të. 4. shetis. 5. bredh, përshkoj (vendin, qytetin). 6. nxjerr, shetis (qenin). 7. përcjell; walk sb to the station përcjell dikë deri te stacioni. 8. shtyj, çoj me të shtyrë; walk the bicycle home e çoj biçikletën për dore në shtëpi; walk the fridge across a room e shtyj frigoriferin nëpër dhomë.
-n 1. ecje; eecur; I knew her by her walk e njoha nga e ecura. 2. shetitje; go for/have/take a walk bëj një shetitje; take the dog for a walk nxjerr qenin për shetitje. 3. hap; at a quick walk me haptë shpejtë. 4. shetitore. 5. rruginë (në park). 6. shteg, rrugë. 7. amer. trotuar.
from all walks of life nga të gjitha shtresat e shoqërisë; in a walk amer. gj.fol. me sy mbyllur, si bukë e djathë.
walk about/around [wo:k ë'baut/ë'raund] vete-vij, vërtitem; shetis
walkabout ['vvo:këbaut] n. turne në popull (i një personaliteti)
walk across ['vvo:k ë'kros] kapërcej, hidhem matanë; walk across to sb drejtohem përte dikush, i afrohem
walk away ['vvo:k ë'wei] iki, largohem
walkaway ['wo:këwei] adj. i lehtë, i pamundimshëm
walkway ['wo:këwei] n 1. kalim për këmbësorë. 2. vendkalim, kalesë
walk away from ['vvo:k ë'wei from] a) ia kaloj, lë pas; b) shpëtoj mirë, ndahem paq (nga një aksident)
walk away with ['vvo:k ë'wei with] fitoj me lehtësi
walk back ['wo:k bæk] kthehem; kthehem në këmbë
walk in ['wo:k in] hyj, futem; 'please walk in' 'lutemi hyni brenda' (pa trokitur)
walk-in ['wo:kin] adj. në nivelin e rrugës (dyqan)
walk into ['wo:k intu] a) bie në: he really walked into that one gj.fol. ra brenda, ia hodhën paq; b) përplasem (pas shtyllës); c) has, ndesh (dikë)
walk off ['wo:k of] a) iki, largohem; b) gj.fol. qëroj, përlaj (diçka); c) heq me të ecur (peshën e tepërt etj): walk off a headache dal në ajër për të shpëtuar nga dhimbja e kokës
walk off with ['wo:k of with] a) fitoj me lehtësi; b) vjedh
walk on ['wo:k on] teat. kam rol figuranti
walk-on, walking-on ['wo:k(ing)on] adj. teat. figuranti (rol)
walk out ['wo:k aut] a) iki; b) largohem i nxehur; c) dal në grevë; d) iki nga shtëpia, lë (gruan, burrin)
walkout ['wo:kaut] n 1. grevë e palajmëruar. 2. largim në formë proteste (nga mbledhja etj)
walk out on lë, braktis (të dashurin etj)
walk out with ['wo:k aut with] Br. hoqërohem, rri, dal (me dikë)
walk over ['wo:k 'ëuvë:(r)] a) kaloj, hidhem një copë here (te dikush); b) mund me lehtësi; c) trajtoj keq
walkover ['wo:këuvë:] n. gj.fol. fitore e lehtë, lojë fëmijësh, lodër kalamajsh
walk up ['wo:k ap] a) ngjitem, ngjis shkallët; b) afrohem: walk up, walk up! ejani, afrohuni!
walk-up [wo:kap] n. amer. 1. shtëpi pa ashensor. 2. apartament në ndërtesë pa ashensor
walkathon ['wo:këthën] n. amer. sport. maratonë
walker [wo:kë:] n 1. sport. maratonist. 2. këmbësor. 3. ecës; be a fast walker eci shpejt, kam të ecur të shpejtë. 4. kular (për të mësuar fëmijët të ecin, për të sëmurët)
walker-on ['wo:kë:ron] n. teat. figurant
walkie-talkie ['wo:ki'to:ki] n. uoki-toki, radio dore marrëse-dhënëse
walking [wo:king] n., adj. -n 1. ecje; shetitje. 2. sport. ecje sportive /-adj 1. ecës; në gjendje për të ecur; the walking
wounded të plagosurit që mund të ecin vetë. 2. shetitës; he is a walking encyclopedia ai është një enciklopedi shetitëse. 3. që bëhet në këmbë (rrugë); it is within walking distance mund të shkosh fare lehtë në këmbë; at a walking pace me hap
walking papers [wo:king 'peipë:(r)] n. gj.fol. shkarkim; give sb his walking papers i jap duart dikujt
walking shoes [wo:king shu:z] n. këpucë atletike
walking stick [wo:king stik] n. bastun, shkop
walky-talky ['wo:ki'to:ki] n. shih walkie-talkie
* * *
shëtis; eci

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • walk — [wôk] vi. [ME walken < OE wealcan, to roll, journey, akin to Ger walken, Frank * walken, to full (cloth), stamp < IE * wolg < base * wel , to turn, roll > L volvere, to roll, Gr eilyein, to roll up, wrap] 1. to go along or move about… …   English World dictionary

 • Walk — (w[add]k), v. i. [imp. & p. p. {Walked}; p. pr. & vb. n. {Walking}.] [OE. walken, probably from AS. wealcan to roll, turn, revolve, akin to D. walken to felt hats, to work a hat, G. walken to full, OHG. walchan to beat, to full, Icel. v[=a]lka to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • walk — Ⅰ. walk UK US /wɔːk/ verb [I or T] ● walk all over sb Cf. walk all over sb ● walk off the job Cf. walk off the job ● walk the plank Cf. walk the plank ● …   Financial and business terms

 • Walk — Walk, v. t. 1. To pass through, over, or upon; to traverse; to perambulate; as, to walk the streets. [1913 Webster] As we walk our earthly round. Keble. [1913 Webster] 2. To cause to walk; to lead, drive, or ride with a slow pace; as, to walk one …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Walk on By — est une chanson de 1964 composée par Burt Bacharach et écrite par Hal David à l attention de la chanteuse américaine Dionne Warwick. Le titre sort en 45 tours aux États Unis en avril 1964 où il se classe à 6e place du Billboard Hot 100. Isaac… …   Wikipédia en Français

 • walk — ► VERB 1) move at a regular and fairly slow pace by lifting and setting down each foot in turn. 2) travel over (a route or area) on foot. 3) guide, accompany, or escort (someone) on foot. 4) take (a dog) out for exercise. 5) N. Amer. informal be… …   English terms dictionary

 • Walk — Walk, n. 1. The act of walking, or moving on the feet with a slow pace; advance without running or leaping. [1913 Webster] 2. The act of walking for recreation or exercise; as, a morning walk; an evening walk. [1913 Webster] 3. Manner of walking; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Walk On — may refer to: * Walk On (Boston album) , a 1994 album by American rock band Boston ** Walk On , a medley of songs by Boston from their 1994 album Walk On * Walk On (John Hiatt album) , a 1995 album by John Hiatt * Walk On (song) a song by U2 from …   Wikipedia

 • walk in on — ˌwalk ˈin on [transitive] [present tense I/you/we/they walk in on he/she/it walks in on present participle walking in on past tense …   Useful english dictionary

 • walk — walk; walk·able; walk·a·thon; walk·ie; walk·ist; Walk·man; walk·er; …   English syllables

 • Walk On — Saltar a navegación, búsqueda «Walk on» Sencillo de U2 del álbum All That You Can t Leave Behind Publicación 16 de noviembre 2001 (Europa, 26 de noviembre 2001 (Australia) …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”